Điện tái tạo ‘không có cái nắng, cái gió thì phải có nó chen vào’