ChatGPT có thể “suy luận” các chi tiết cá nhân từ văn bản ẩn danh